Páternostery (obežné výťahy)

Ako jediná spoločnosť v Českej republike sa venujeme tiež výrobe a rekonštrukcii obežných výťahov čiže páternosterov. Medzi naše najznámejšie rekonštrukcie patrí napr. páternoster pre Univerzitu Karlovu alebo páternoster na brnenskom VUT.

Čo si pod páternosterom predstaviť?

Páternoster je obežné zdvíhacie zariadenie, ktoré ako nosný prostriedok používa reťaze. Ide v podstate o dve rady kabín zavesených tesne za sebou, ktoré sa pohybujú v protismere - jedna hore a druhá dole.

Vďaka tomu páternoster na rozdiel od klasického výťahu odbaví oveľa viac cestujúcich. Najčastejšie sa s ním preto stretávame v budovách s vysokou hustotou pohybu osôb (administratívne sídla, vysoké školy a pod.)


Ako páternoster funguje?

Pohon páternosterov zaisťuje záber zubov hnacie kladky s čapmi reťazí. Počet výťahových kabín zodpovedá dvojnásobku počtu obsluhovaných podlaží, pričom jednotlivé klietky sú spojené reťaze. Tieto reťaze vedú cez poháňanou kladku v hornej časti šachty a ďalej cez napínacie kladku v dolnej časti šachty. Kabíny v týchto dvoch miestach mení smer - horizontálne sa presunú z jedného smeru do druhého.


Za zmienku tiež stojí, že nástup a výstup do páternosteru prebieha za jazdy. Zariadenia z tohto dôvodu disponuje nadštandardnými bezpečnostnými prvkami, ako sú napr. ochranné steny, ktoré uzatvárajú priestor medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kabínami.


Zaujímavosť: prečo názov "páternoster"?

Páternoster je neoficiálny, však veľmi používaný názov pre obežný výťah. Označenie pravdepodobne vychádza z kresťanskej modlitby Otčenáš, latinsky "Pater noster". Počas nej sa totiž často používa ruženec, ktorého korálky sú zavesené na reťazi rovnako ako kabíny obežného výťahu.

paternoster