Politika BOZP/PO

Hlavným cieľom činnosti spoločnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí je spokojnosť zákazníkov s našimi výrobkami a službami pri trvalom zvyšovaní starostlivosti o bezpečnosť práce so snahou minimalizovať negatívne vplyvy na bezpečnosť práce svojich činností, výrobkov a služieb vo fázach návrhu, výroby, použitia a dožitia našich produktov. Trvalého zvyšovania povedomia o rizikách bezpečnosti práce dosahujeme za aktívnej účasti všetkých zamestnancov, z ktorých každý sa podieľa podľa svojich možností na minimalizácii vplyvu svojej činnosti na rizikách bezpečnosti práce. Spoločnosť chce byť solídnym a spoľahlivým obchodným partnerom aj zamestnávateľom, na ktorého sa môže každý s dôverou obrátiť.

Vedenie spoločnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí preto vyhlasuje v záujme minimalizácie svojich rizík bezpečnosti práce pri vývoji, výrobe a použití svojich produktov nasledujúcu Politiku BOZP/PO, ktorá vychádza zo stratégie spoločnosti a patrí v integrácii s politikou kvality a environmentu k najdôležitejším prioritám.

  1. Zlepšovať systém riadenia bezpečnosti práce podľa medzinárodného štandardu ČSN OHSAS 18001 v integrácii so systémom manažérstva kvality podľa medzinárodného štandardu ČSN EN ISO 9001 a so systémom environmentálneho manažérstva podľa medzinárodného štandardu ČSN EN ISO 14001.

  2. Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov v oblasti riadenia rizík bezpečnosti práce za účelom obmedzovať a znižovať ich.

  3. Považovať za základ a samozrejmosť dodržiavanie legislatívnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP/PO, najmä tých, ktoré sa vzťahujú na naše významné environmentálne aspekty a riziká.

  4. Predchádzať nehodám a incidentom presadzovaním prevencie vo všetkých činnostiach.

  5. Oznamujeme túto politiku všetkým osobám, ktoré pracujú pre spoločnosť alebo z poverenia spoločnosti a primerane aj všetkým zainteresovaným stranám, t. j. zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, štátnej správe a verejnosti.

  6. Rozpracovať a realizovať túto politiku BOZP/PO stanovením merateľných a kontrolovateľných cieľov BOZP, ktoré budú vyhlasované na obdobie jedného roka a ktoré budú pravidelne preverované a podľa potreby revidované. Každý cieľ potom bude vždy rozpracovaný do jednotlivých programov BOZP/PO.

Vo Velkom Meziříčí
marec 2012


Ing. Viktor Sobotka
riaditeľ spoločnosti