Vliv na ŽP

Dosahujeme viditelného snižování emisí vypouštěných do ovzduší, znečištěné vody do kanalizace, a to především:

  • používáním prostředků a materiálů šetrnějších k životnímu prostředí 
  • provozováním svých zařízení v souladu s ochranou životního prostředí, nevyhovující zařízení a technologie postupně nahrazujeme novými 
  • zohledňováním prevence znečišťování životního prostředí 
  • prohlubováním environmentálního povědomí zaměstnanců společnosti 
  • důsledným dodržováním zákonů a dalších nařízení a požadavků

V areálu společnosti je nakládáno s vodami dle zákona a rozhodnutí MěÚ. Odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku na základě limitů určených MěÚ.

Odpadové hospodářství ve společnosti se řídí zákonem o odpadech a souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady se třídí a předávají autorizované osobě.

Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM,a.s., pod klientským číslem EK-F00031558. Tím je povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle zákona přenesena na tuto společnost.

Snažíme se udržovat a neustále zlepšovat systémy managementu jakosti a environmentu, zajišťující účinnější využívání zdrojů, dosahování vysoké kvality výrobků a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Každoročně dochází k procentuálnímu nárůstu zakázek a obratu, z toho důvodu se zvyšuje spotřeba obalů, vzniká více odpadů a spotřebovává se víc energie.