ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Hlavným cieľom činnosti spoločnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí je spokojnosť zákazníkov s našimi výrobkami a službami pri trvalom zvyšovaní starostlivosti o životné prostredie so snahou minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie svojich činností, výrobkov a služieb vo fázach návrhu, výroby, použitia a dožitia našich produktov. Trvalého zvyšovania povedomia o životnom prostredí dosahujeme za aktívnej účasti všetkých zamestnancov, z ktorých každý sa podieľa podľa svojich možností na minimalizácii vplyvu svojej činnosti na životné prostredie. Spoločnosť chce byť solídnym a spoľahlivým obchodným partnerom aj zamestnávateľom, na ktorého sa môže každý s dôverou obrátiť.

Vedenie spoločnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí preto vyhlasuje v záujme minimalizácie ich vplyvov na životné prostredie pri vývoji, výrobe a použití svojich produktov nasledujúcu Environmentálnu politiku, ktorá vychádza zo stratégie spoločnosti a patrí v integrácii s politikou kvality a BOZP k najdôležitejším prioritám.

  1. Zlepšovať systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodného štandardu ČSN EN ISO 14001 v integrácii so systémom manažérstva kvality podľa medzinárodného štandardu ČSN EN ISO 9001 a so systémom riadenia bezpečnosti práce podľa medzinárodného štandardu ČSN OHSAS 18001.

  2. Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia a znižovať tak pri všetkých svojich výrobných činnostiach vplyvy na životné a pracovné prostredie.

  3. Považovať za základ a samozrejmosť dodržiavanie legislatívnych a iných požiadaviek v oblasti životného prostredia.

  4. Predchádzať havarijným stavom presadzovaním prevencie vo všetkých činnostiach.

  5. Zabezpečiť záväzok prevencie znečisťovania znižovaním produkcie odpadov a energetickej náročnosti a zároveň zvyšovaním podielu recyklovateľných odpadov a stupňom využitia všetkých surovín a materiálov a tiež presadzovaním technológií šetrnejších k životnému prostrediu.

  6. Oznamujeme túto politiku všetkým osobám, ktoré pracujú pre spoločnosť alebo z poverenia spoločnosti a primerane aj všetkým zainteresovaným stranám, t. j. zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, štátnej správe a verejnosti.

  7. Rozpracovať a realizovať túto environmentálnu politiku stanovením merateľných a kontrolovateľných environmentálnych cieľov, ktoré budú vyhlasované na obdobie jedného roka a ktoré budú pravidelne preverované a podľa potreby revidované. Každý cieľ potom bude vždy rozpracovaný do jednotlivých environmentálnych programov.

Vo Velkom Meziříčí
marec 2012

Ing. Viktor Sobotka
riaditeľ spoločnosti