Politika akosti

Hlavným cieľom činnosti našej spoločnosti VÝTAHY, s.r.o., je spokojnosť zákazníkov s našimi výrobkami a službami pri trvalom zvyšovaní starostlivosti o životné prostredie a bezpečnosti práce. Trvalého zvyšovania kvality svojich výrobkov a poskytovaných služieb dosahujeme za aktívnej účasti všetkých zamestnancov, z ktorých každý sa podieľa podľa svojich možností na nepretržitom rozvoji. Spoločnosť chce byť solídnym a spoľahlivým obchodným partnerom aj zamestnávateľom, na ktorého sa môže každý s dôverou obrátiť. Dobré meno spoločnosti VÝTAHY, s.r.o. je nevyhnutným predpokladom trvalej prosperity, a preto sa musí chrániť.

Vedenie spoločnosti nezabúda na rozvíjanie nevyhnutného predpokladu úspešného podnikania a to stálou starostlivosťou o zákazníka:

Prioritné je:

 • optimálna ponuka našich služieb pre každého zákazníka bez rozdielu veľkosti zákazky
 • preferencia spokojnosti zákazníka pred okamžitým ziskom
 • zaistenie komplexnej služby

Požiadavky našich zákazníkov:

 • bezchybná projektová dokumentácia
 • bezchybná realizácia zákaziek
 • vyvážený pomer medzi cenou a produktom

Záväzok vedenia:

 • politiku kvality 1x ročne upresňovať do merateľných cieľov
 • neustála snaha po bezchybnosti
 • hľadanie lepších riešení
 • väčší úžitok pre zákazníka
 • kooperatívny spôsob riadenia
 • zaistenie zdrojov (finančných, technologických, ľudských) pre dosiahnutie stanovených cieľov

Záväzok pracovníkov:

 • čo najvyššia vlastná zodpovednosť každého pracovníka
 • spolupráca všetkých pracovníkov na dosiahnutie spoločných cieľov
 • vykonávať správne veci správnym spôsobom

Naším prvoradým záujmom je udržiavať so zákazníkmi a našimi dodávateľmi vzájomne výhodné vzťahy, dôverovať im a jednať s nimi s úctou.

Naším dlhodobým strategickým zámerom je trvale zvyšovať hodnoty spoločnosti a vytvoriť stabilizovaný tím zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou, ktorý bude považovať za česť pracovať v tejto spoločnosti a svojimi pracovnými výsledkami aj konaním šíriť jej dobré meno.

Táto politika kvality nadväzuje na zámery vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.

KVALITA NIE JE USTÁLENÝ STAV, JE TO CESTA TRVALÉHO ZLEPŠOVANIA.


Vo Velkom Meziříčí
marec 2012


Ing. Viktor Sobotka
riaditeľ spoločnosti